Kids-Home, een plek waar kinderen zich thuis voelen

Een gezellige plek waar je je als kind thuis en veilig voelt en waar je kunt spelen met vriendjes en vriendinnetjes……dat is leuk!

 Een accurate en veilige kinderopvang betreft een grote verantwoordelijkheid voor Kids-Home, wij nemen deze rol uiterst serieus.

In een tijd waarin vele maatschappelijke veranderingen plaatsvinden, proberen wij hierin zoveel mogelijk actief mee te denken en de wensen van elk kind, ouders / verzorgers te optimaliseren.

Wij vinden het heel belangrijk om continu met ouders in gesprek te blijven over veranderingen, tips en ideeën betreffende de opvoeding en de ontwikkeling van hun kind.

Het streven naar een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen en ouders/ verzorgers zijn dan ook thema’s die bij Kids-Home een centrale plaats innemen. Op die manier blijven we ons bewust van de wijze waarop we met de kinderen omgaan en kunnen meer wenselijke omgangsvormen tijdig onderkend en aangepast worden.

Het pedagogisch beleidsplan is hierin een leidraad, waarbij het kind de centrale rol inneemt, maar ook het groepsproces veel aandacht krijgt.

Een van de methoden waar wij mee bij werken is de VVE ( Voor- en Vroegschoolse Educatie) ” Speelplezier”. Deze methode loopt als een rode draad door onze dagindeling o.a. door aanbod in verschillende activiteiten en gebruik van dagritme-kaarten. Het biedt de kinderen een houvast, regelmaat en structuur.

Kinderen leren spelenderwijs en worden gestimuleerd om zich telkens verder te kunnen ontwikkelen. 

Elk kind is hierin uniek!

Kids-Home staat voor: