Speelplezier

Binnen Kids-Home wordt gewerkt met de methode ‘Speelplezier’. Speelplezier is een voor- en vroegschools programma met als doel het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. Het is gebleken dat de ontwikkelingsbevorderende, adaptieve aanpak binnen Speelplezier ook voor niet met ontwikkelingsachterstanden bedreigde kinderen succesvol is. Bij Speelplezier gaat het er vooral om de kinderen zinvol spel aan te bieden en via het spel met name de taalontwikkeling te stimuleren.

De groepen bij Kids-Home zijn verticale groepen. Alle kinderen ( van 0-4 jaar) worden betrokken bij Speelplezier. Uiteraard worden de activiteiten, daar waar nodig, aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. De naam speelplezier staat voor de overtuiging dat kinderen taal-, sociale en cognitieve vaardigheden leren door samen met andere kinderen te manipuleren en te imiteren, door verbeeldend te spelen en door te construeren onder leiding van meespelende, inspirerende, meerwetende, sensitieve en responsieve volwassenen. Speelplezier staat voor samen ( volwassenen en kinderen) plezier beleven aan spel.

Het primaire doel van Speelplezier is het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. De overkoepelende doelen zijn:

  • Het bevorderen van de totale ontwikkeling van jonge kinderen door middel van het stimuleren, begeleiden en verrijken van spelactiviteiten;
  • Het voorkomen van taalachterstanden;
  • Het bevorderen van een actieve betrokkenheid van de ouders bij het educatieve speel-leerproces van hun kinderen;
  • Het bevorderen van een inspirerende, sensitieve, responsieve houding van medewerksters t.a.v. de kinderen en hun ouders.

De specifieke bedoelingen van Speelplezier zijn:

  • Uitbreiding van de woordenschat, waaronder ook de taal-rekenbegrippen;
  • Het benoemen en beschrijven in korte zinnen naar het beschrijven in zinnen met bijzinnen;
  • Het bevorderen van de ontluikende en beginnende geletterdheid en gecijferdheid;
  • Het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Het bevorderen van de creatieve ontwikkeling;
  • Het becorderen van de motorische ontwikkeling.

We hebben binnen onze locaties er bewust voor gekozen om tijdens de VVE-activiteiten onze 2- tot 4 jarigen te laten deelnemen aan ons peuterprogramma. Alle activiteiten, zowel in de grote-, als kleine groep worden aangeboden vanuit de methode Speelplezier. We spelen hierbij in op verschillende thema’s in het jaar.

Voor meer informatie is er onze informatiefolder ‘ Speelplezier in de praktijk’.

Kids-Home staat voor: